ELISABETH BYKOVA

Elisabeth Bykova – Championne du Monde de 1958 à 1962  

Match 1958 : Elisabeth Bykova – Olga Rubtsova / 8,5 – 5,5 /  Parties

Match 1959 : Elisabeth Bykova – Kira Zvorikina / 8,5 – 4,5 /  Parties

Wikipedia