XU YUHUA

Xu Yuhua – Championne du Monde de 2006 à 2008 

Tournoi Finale 2006 : Xu Yuhua – Alisa Galliamova / 2,5 – 0,5 /  Parties